avatar 0.00 -1.52
avatar 0.00 -1.29
avatar 0.00 -1.25
avatar 0.00 -1.25
avatar 0.00 -1.18
avatar 0.00 -1.05
avatar 0.00 -1.05
avatar 0.00 -1.01
avatar 0.02 -0.98
avatar 0.00 -0.64
avatar 0.00 -0.26
avatar 0.12 -0.03
avatar 0.07 0.00
avatar 0.04 0.00
avatar 0.00 0.00