avatar 181.35 68.32
avatar

tarasesakov

Тарас Есаков

136.61 51.43
avatar 126.00 53.62
avatar

alexnas

Alex

99.22 38.04
avatar 95.78 35.78
avatar 44.89 19.79
avatar 18.01 8.89
avatar 7.27 4.61
avatar 3.89 1.89
avatar

olena_shev

Олена Шевченко

3.76 2.20
avatar 3.44 1.20
avatar 3.36 1.24
avatar 2.92 1.50
avatar 2.39 2.39
avatar 1.96 0.73