avatar 0.02 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 -0.64
avatar 0.00 0.00
avatar 1.35 0.50
avatar 0.31 0.12
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 3.44 1.20
avatar 0.02 0.00